Overheidsopdrachten zijn er ook voor u

De Eerste Kamer heeft onlangs de Aanbestedingswet aangenomen, die 1 januari 2013 in werking treedt. Deze wet moet het makkelijker maken voor ondernemingen uit het mkb om in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten. MKB-ondernemingen vallen nu vaak buiten de boot vanwege onder meer de omzeteis.

De overheid is een interessante opdrachtgever, maar de kans dat een ondernemer uit het mkb wegloopt met een opdracht is relatief klein vanwege de selectiecriteria die de overheid hanteert. De nieuwe regels van de Aanbestedingswet zijn meer in lijn met de Europese wetgeving en moeten zorgen voor meer concurrentie en minder administratieve lasten. De drempel om mee te dingen naar een opdracht van de overheid wordt verlaagd na aanpassing van een aantal voorwaarden:

  • Opdrachten worden opgesplitst, zodat u ook kans maakt om een deel van een grote opdracht binnen te halen.
  • De omzeteis wordt minder vaak toegepast. U hoeft dus niet een bepaalde jaaromzet te behalen om mee te kunnen bieden. Aanbestedende diensten moeten zich hierbij houden aan het proportionaliteitsbeginsel.
  • Duurzaamheid en gebruikskosten worden belangrijke criteria. De laagste prijs is niet langer meer het belangrijkste criterium.
  • U heeft alleen nog een eigen verklaring nodig om mee te mogen doen aan de aanbesteding. Hiermee verklaart u dat u voldoet aan de eisen. Pas als u de opdracht binnensleept, moet u met originele bewijsstukken komen.
  • Er komt één richtlijn voor de aanbestedingsprocedure waar alle opdrachtnemers zich aan moeten houden: het Aanbestedingsreglement Werken uit 2005.

Proportionaliteit is leidend voor een opdracht

Een belangrijk uitgangspunt binnen de nieuwe Aanbestedingswet is het proportionaliteitsbeginsel. Dit houdt in dat de eisen die de overheid aan u als ondernemer stelt in verhouding moeten staan tot de opdracht. Dit wordt uitvoerig uitgelegd in de Gids Propotionaliteit, waarin u ook meer kunt lezen over het proces van aanbesteden en wat er van u verwacht wordt. Maar hier heeft u natuurlijk pas wat aan als de overheid interessante opdrachten voor u heeft. Deze kunt u via TenderNed vinden.

Artikel Rendement.nl

Comments are closed.