Erkenning der Belgische aannemers

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten. Deze voorwaarden betreffen vooral:

• de technische bekwaamheid;
• de financiële draagkracht;
• de professionele integriteit.

Indien de prijs hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag, vormt de erkenning het bewijs dat de aannemer aan deze voorwaarden voldoet. De erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken. De erkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel. Ze is in principe 5 jaar geldig.

De indeling
De aannemers worden ingedeeld in bepaalde:

• klassen, naargelang de omvang van de werken die zij mogen uitvoeren;
• categorieën en/of ondercategorieën, in functie van de specifieke aard van de werken.

Eenmaal een erkenning in een bepaalde categorie of ondercategorie wordt verleend, mag de overheid erop vertrouwen dat de erkende aannemer technisch bekwaam is om die werken uit te voeren en dat het om een gezond financieel bedrijf gaat.

De rol van de FOD Economie
De FOD Economie beheert het erkenningssysteem van de aannemers. De dienst voor erkenning der aannemers onderzoekt de aanvragen tot erkenning volgens een bepaalde procedure. De FOD Economie verzekert ook het secretariaat van de Commissie voor erkenning der aannemers.

De Commissie voor erkenning der aannemers
Deze commissie geeft advies over:

• alle aanvragen tot erkenning;
•alle herzieningen van een erkenning;
de gelijkwaardigheid van buitenlandse erkenningen;
• alle afwijkingsaanvragen.

Deze commissie onderzoekt ook klachten tegen erkende aannemers en stelt de sancties voor. De commissie bestaat uit 24 leden en is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van:

• de federale overheid;
• de gewesten;
• de meest representatieve beroepsverenigingen van aannemers;
• de meest representatieve vakorganisaties van arbeiders in de bouwsector.

Ze wordt voorgezeten door een magistraat.

Formulieren nodig om een erkenning aan te vragen: klik hier.

Om de databank van erkende aannemers te raadplegen, klik hier.

Wetgeving
– Koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken
– Ministerieel besluit van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning, een overdracht van erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, § 1, van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten.(Belgisch Staatsblad van 18/10/1991).
– Ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers.
– Omzendbrief van 28 maart 2001
– Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.