Deze richtlijn heeft ten doel bij de plaatsing van overheidsopdrachten voor leveringen, werken en diensten in de Europese Gemeenschap (EG) meer waarborgen te bieden op het gebied van transparantie en non-discriminatie. De richtlijn biedt de ondernemingen in alle lidstaten gelijkwaardige juridische waarborgen ter zake van beroepsmogelijkheid.

BESLUIT
Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken.

SAMENVATTING
Deze richtlijn heeft ten doel de daadwerkelijke toepassing van de voorschriften van Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten te waarborgen door de lidstaten ertoe te verplichten op nationaal vlak snelle en doeltreffende beroepsprocedures in te voeren die bij schending van deze voorschriften kunnen worden ingeschakeld. Deze procedures zijn op zijn minst toegankelijk voor al wie belang heeft - of heeft gehad - bij de gunning van een bepaalde overheidsopdracht en door een vermeende schending van de voorschriften is - of dreigt te worden - gelaedeerd.

Tegen onrechtmatige besluiten van de aanbestedende diensten moet snel en efficiënt beroep kunnen worden ingesteld. In alle lidstaten moet het met name mogelijk zijn via de beroepsprocedure:

- voorlopige maatregelen (zoals opschorting van de aanbesteding) te nemen in kort geding;
- onwettige besluiten, met inbegrip van discriminerende technische, economische of financiële specificaties in oproepen tot inschrijving, nietig te verklaren;
- schadevergoeding toe te kennen aan al wie door een schending is gelaedeerd.

De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer schadevergoeding wordt gevorderd omdat het besluit onwettig is genomen, het aangevochten besluit eerst moet worden vernietigd door een instantie die daartoe bevoegd is.

Termijnen
Met het oog op de goede werking van de beroepsprocedure, zijn in de richtlijn bepaalde termijnen vastgesteld. De sluiting van de overeenkomst mag ten vroegste vijftien dagen (tien dagen, indien de sluiting via elektronische weg gebeurt) na de gunning van een opdracht plaatsvinden. Op dezelfde wijze kan in het nationale recht zijn bepaald dat na de gunning van een opdracht een minimumtermijn van vijftien dagen in acht moet worden genomen om beroep in te stellen (tien dagen indien dit via de elektronische weg gebeurt).

Wanneer de lidstaten een termijn voor het instellen van beroep vaststellen, moet een termijn van minstens 30 dagen na de kennisgeving van de gunning in acht worden genomen.

Het beroep moet in ieder geval binnen een termijn van zes maanden na de sluiting van de overeenkomst zijn ingesteld.

Onverbindbaarheid
Na afzonderlijk beroep kan de gunning van een opdracht onverbindend worden verklaard. Ook contractuele verplichtingen kunnen met terugwerkende kracht nietig worden verklaard. De lidstaten kunnen bij een schending ook een financiële boete opleggen of de looptijd van een gegunde opdracht inkorten.

Correctiemechanisme
Indien de Commissie vóór de sluiting van de overeenkomst oordeelt dat een duidelijke en kennelijke schending van de communautaire voorschriften met betrekking tot overheidsopdrachten heeft plaatsgevonden, kan zij de betrokken lidstaat verzoeken die schending ongedaan te maken.

Nieuw onderzoek
De Commissie onderzoekt uiterlijk 20 december 2012 de tenuitvoerlegging van deze richtlijn.

GERELATEERDE BESLUITEN
Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 mei 2003 betreffende een algemeen EU-beleid ter bestrijding van corruptie [COM(2003) 317 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

In deze mededeling wordt de balans opgemaakt van hetgeen in de EU werd bereikt op het gebied van corruptiebestrijding en wordt gewezen op de noodzakelijke verbeteringen om deze strijd doeltreffender te maken. De Commissie streeft naar een coherente vermindering van de corruptie op alle niveaus binnen de instellingen van de Gemeenschap, in de lidstaten en buiten de EU.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.