De Europese bekendmakingsdrempels zijn onlangs herzien door een aantal Europese Verordeningen (gedelegeerde verordening EU nr 2021/1950, nr 2021/1951, nr 2021/1952 et nr 2021/1953). De Belgische regelgeving is hieraan aangepast door middel van een ministerieel besluit van 8 december 2021 (B.S., 23.12.2021) en een koninklijk besluit van 17 december 2021 (B.S., 31.12.2021).

Dit zijn de nieuwe drempels :

Voor de concessies wordt het bedrag 5.350.000 euro vervangen door het bedrag 5.382.000 euro.

Voor de klassieke sectoren,

  • wordt het bedrag 5.350.000 euro vervangen door het bedrag 5.382.000 euro,
  • wordt het bedrag 139.000 euro vervangen door het bedrag 140.000 euro,
  • wordt het bedrag 214.000 euro vervangen door het bedrag 215.000 euro.

Voor de speciale sectoren

  • wordt het bedrag 5.350.000 euro vervangen door het bedrag 5.382.000 euro,
  • wordt het bedrag 428.000 euro vervangen door het bedrag 431.000 euro.

Voor de opdrachten op defensie en veiligheidsgebied,

  • wordt het bedrag 5.350.000 euro vervangen door het bedrag 5.382.000 euro,
  • wordt het bedrag 428.000 euro vervangen door het bedrag 431.000 euro.

De wijziging van de Europese publicatiedrempels heeft gevolgen voor de toepassing van andere regels. Bijvoorbeeld :

  • de drempel die van toepassing is op de verplichting om de verdeling in percelen te overwegen als bedoeld in artikel 58 van de wet 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, wordt verhoogd van 139.000 euro naar 140.000 euro ;
  • de bedragen die door middel van verwijzing zijn vastgesteld voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als bedoeld in artikel 90, 1° en 2° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, worden verhoogd van 139.000 euro naar 140.000 euro en van 214.000 euro naar 215.000 euro.

Deze drempels treden in werking op 1 januari 2022, voor de opdrachten en de concessies die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten en de concessies waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Voor  een opdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking, moet rekening worden gehouden, wat de datum van bekendmaking betreft, met de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen.