polyethylene-glycol-structure

polytethyleenglycol