Lijst van de CPV codes die met 90 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>
CPV-CODE OMSCHRIJVING
90000000-7 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu.
90400000-1 Diensten in verband met afvalwater.
90410000-4 Rioolwaterverwijderingsdiensten.
90420000-7 Rioolwaterbehandelingsdiensten.
90430000-0 Rioolwaterafvoerdiensten.
90440000-3 Diensten voor behandeling van beerputten.
90450000-6 Diensten voor behandeling van septische putten.
90460000-9 Diensten voor het ledigen van beerputten of septische putten.
90470000-2 Diensten
voor rioolreiniging.
90480000-5 Beheer
van riolering.
90481000-2 Exploitatie
van een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
90490000-8 Adviesdiensten inzake rioolinspectie en rioolwaterbehandeling.
90491000-5 Rioolonderzoeksdiensten.
90492000-2 Advies
inzake afvalwaterbehandeling.
90500000-2 Diensten
op het gebied van vuilnis en afval.
90510000-5 Afvalverzameling
en –verwerking.
90511000-2 Diensten
voor ophalen van vuilnis.
90511100-3 Ophalen
van vast stadsafval.
90511200-4 Ophalen
van huisvuil.
90511300-5 Diensten
voor het verzamelen van straatafval.
90511400-6 Diensten
voor het verzamelen van oud papier.
90512000-9 Diensten
voor afvalvervoer.
90513000-6 Diensten
voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis.
90513100-7 Verwijderen
van huisvuil.
90513200-8 Verwijderen
van vast stadsafval.
90513300-9 Diensten
voor afvalverbranding.
90513400-0 Diensten
voor het verwerken van as.
90513500-1 Behandeling

en verwijdering van gevaarlijke vloeistoffen.
90513600-2 Diensten
voor slibverwijdering.
90513700-3 Diensten
voor het vervoeren van slib.
90513800-4 Diensten
voor slibbehandeling.
90513900-5 Diensten
voor slibstorting.
90514000-3 Diensten
voor afvalrecycling.
90520000-8 Diensten
op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval.
90521000-5 Diensten
voor behandeling van radioactief afval.
90521100-6 Ophalen
van radioactief afval.
90521200-7 Diensten
voor opslag van radioactief afval.
90521300-8 Verwijderen
van radioactief afval.
90521400-9 Vervoeren
van radioactief afval.
90521410-2 Vervoer
van lichtradioactief afval.
90521420-5 Vervoer
van middelradioactief afval.
90521500-0 Verpakken
van radioactief afval.
90521510-3 Verpakken
van lichtradioactief afval.
90521520-6 Verpakken
van middelradioactief afval.
90522000-2 Diensten
in verband met vervuilde grond.
90522100-3 Diensten
voor het verwijderen van verontreinigde grond.
90522200-4 Verwijderen
van verontreinigde grond.
90522300-5 Behandeling
van verontreinigde grond.
90522400-6 Reiniging
en behandeling van grond.
90523000-9 Verwijdering
van giftig afval, met uitzondering van radioactief afval en vervuilde grond.
90523100-0 Diensten
voor het verwijderen van wapens en munitie.
90523200-1 Ontmijningsdiensten.
90523300-2 Mijnenveegdiensten.
90524000-6 Diensten
voor medisch afval.
90524100-7 Diensten
voor het ophalen van ziekenhuisafval.
90524200-8 Diensten
voor het verwerken van ziekenhuisafval.
90524300-9 Diensten
voor het verwijderen van biologisch afval.
90524400-0 Ophalen,
vervoeren en verwerken van ziekenhuisafval.
90530000-1 Exploitatie
van een stortplaats.
90531000-8 Beheer
van stortplaats.
90532000-5 Beheer
van steenkoolstortplaats.
90533000-2 Beheer
van afvalstortplaats.
90600000-3 Verwijderen,
schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving.
90610000-6 Straatreinigings-
en veegdiensten.
90611000-3 Straatreinigingsdiensten.
90612000-0 Straatveegdiensten.
90620000-9 Sneeuwruimingsdiensten.
90630000-2 IJsbestrijdingsdiensten.
90640000-5 Diensten
voor het reinigen en leeghalen van kolken.
90641000-2 Diensten
voor het reinigen van kolken.
90642000-9 Diensten
voor het leeghalen van kolken.
90650000-8 Diensten
voor het verwijderen van asbest.
90660000-1 Diensten
voor het verwijderen van lood.
90670000-4 Desinfectering
en ongediertebestrijding binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving.
90680000-7 Strandreinigingsdiensten.
90690000-0 Diensten
voor graffitiverwijdering.
90700000-4 Milieuzorgdiensten.
90710000-7 Milieubeheer.
90711000-4 Milieueffectstudie
voor andere dan bouwwerkzaamheden.
90711100-5 Risicobeoordeling
voor andere dan bouwwerkzaamheden.
90711200-6 Milieunormen
voor andere activiteiten dan bouw.
90711300-7 Analyse
van milieu-indicatoren voor andere dan bouwwerkzaamheden.
90711400-8 Uitvoeren
van milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden.
90711500-9 Milieutoezicht
voor andere activiteiten dan bouw.
90712000-1 Milieuplanning.
90712100-2 Planning
van stadsmilieuontwikkeling.
90712200-3 Planning
van bosbeschermingsstrategie.
90712300-4 Planning
van zeebeschermingsstrategie.
90712400-5 Planningsdiensten
voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen.
90712500-6 Bouwen
of plannen van milieu-instituut.
90713000-8 Adviesdiensten
inzake milieuproblematiek.
90713100-9 Adviesdiensten
inzake watervoorziening en afvalwater, anders dan voor de bouw.
90714000-5 Uitvoeren
van milieuaudits.
90714100-6 Milieu-informatiesystemen.
90714200-7 Diensten
voor milieuaudits voor bedrijven.
90714300-8 Diensten
voor sectorale milieuaudits.
90714400-9 Diensten
voor activiteitengerichte milieuaudits.
90714500-0 Diensten
voor milieukwaliteitscontrole.
90714600-1 Diensten
voor milieuveiligheidstoezicht.
90715000-2 Diensten
voor onderzoek naar vervuiling.
90715100-3 Diensten
voor onderzoek naar vervuiling door chemische stoffen en olie.
90715110-6 Onderzoek
van gasfabrieksterrein.
90715120-9 Onderzoek
van terreinen voor afval van chemische fabrieken of olieraffinaderijen.
90715200-4 Overige
diensten voor onderzoek naar vervuiling.
90715210-7 Onderzoek
van terrein van olieopslagplaats of- terminal.
90715220-0 Onderzoek
van industrieterrein.
90715230-3 Onderzoek
van stortplaats voor industrieafval.
90715240-6 Onderzoek
van terrein van houtbehandelingsfabriek.
90715250-9 Onderzoek
van terrein van chemische reiniging.
90715260-2 Onderzoek
van gieterijterrein.
90715270-5 Onderzoek
van terrein van recyclinginstallatie.
90715280-8 Onderzoek
van terrein van voedselverwerkingsfabriek.
90720000-0 Milieubescherming.
90721000-7 Milieuveiligheidsdiensten.
90721100-8 Diensten
voor landschapsbescherming.
90721200-9 Diensten
in verband met bescherming van de ozonlaag.
90721300-0 Diensten
voor bescherming tegen voedsel- of diervoederbesmetting.
90721400-1 Diensten
voor bescherming van genetische rijkdommen.
90721500-2 Diensten
voor bescherming tegen giftige stoffen.
90721600-3 Stralingsbeschermingsdiensten.
90721700-4 Diensten
voor bescherming van bedreigde planten- en diersoorten.
90721800-5 Diensten
voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren.
90722000-4 Milieuherstel.
90722100-5 Schoonmaken
van industrieterreinen.
90722200-6 Milieureinigingsdiensten.
90722300-7 Landwinningsdiensten.
90730000-3 Opsporing
van vervuiling, toezicht en verwijdering.
90731000-0 Diensten
in verband met luchtvervuling.
90731100-1 Beheer
van de luchtkwaliteit.
90731200-2 Diensten
voor beheer of controle in verband met grensoverschrijdende
luchtverontreiniging.
90731210-5 Aankoop
van CO2-emissierechten.
90731300-3 Diensten
voor bescherming tegen luchtvervuiling.
90731400-4 Diensten
voor toezicht op of meting van luchtvervuiling.
90731500-5 Diensten
voor opsporing van giftige gassen.
90731600-6 Toezicht
op methaan.
90731700-7 Diensten
voor toeIcht op kooldioxide.
90731800-8 Toezicht
op deeltjes in de lucht.
90731900-9 Diensten
voor toezicht op de aantasting van de ozonlaag.
90732000-7 Diensten
in verband met bodemvervuiling.
90732100-8 Diensten
voor bescherming tegen bodemvervuiling.
90732200-9 Diensten
voor verwijdering van vervuilde grond.
90732300-0 Behandelen
of verbeteren van vervuilde grond.
90732400-1 Adviesdiensten
op het gebied van bodemvervuiling.
90732500-2 In
kaart brengen van bodemvervuiling.
90732600-3 Toezicht
op of meting van bodemvervuiling.
90732700-4 Beoordeling
van vervuiling door organische meststoffen.
90732800-5 Beoordeling
van vervuiling door bestrijdingsmiddelen.
90732900-6 Beoordeling
van vervuiling door nitraten en fosfaten.
90732910-9 Beoordeling
van vervuiling door nitraten.
90732920-2 Beoordeling
van vervuiling door fosfaten.
90733000-4 Diensten
in verband met watervervuiling.
90733100-5 Diensten
voor toezicht of controle van oppervlaktewatervervuiling.
90733200-6 Opruimdiensten
voor vervuild oppervlaktewater.
90733300-7 Diensten
voor bescherming van oppervlaktewater tegen vervuiling.
90733400-8 Diensten
voor behandeling van oppervlaktewater.
90733500-9 Afvoerdiensten
van vervuild oppervlaktewater.
90733600-0 Beheer
of controle in verband met grensoverschrijdende verontreiniging van
oppervlaktewater.
90733700-1 Diensten
voor toezicht op of beheersing van grondwatervervuiling.
90733800-2 Diensten
voor afvoer van vervuild grondwater.
90733900-3 Diensten
voor behandelen of zuiveren van vervuild grondwater.
90740000-6 Diensten
in verband met opsporing, toezicht en verwijdering van vervuilende stoffen.
90741000-3 Diensten
in verband met olievervuiling.
90741100-4 Diensten
voor tozicht op olielekkage.
90741200-5 Diensten
voor beheersing van olielekkage.
90741300-6 Opruimdiensten
bij olielekkage.
90742000-0 Diensten
in verband met geluidsvervuiling.
90742100-1 Diensten
voor geluidsbeheersing.
90742200-2 Diensten
voor bescherming tegen geluidsvervuiling.
90742300-3 Diensten
voor toezicht op geluidsvervuiling.
90742400-4 Adviesdiensten
in verband met geluidsvervuiling.
90743000-7 Diensten
in verband met vervuiling door giftige stoffen.
90743100-8 Diensten
voor toezicht op giftige stoffen.
90743200-9 Diensten
voor opruimen van giftige stoffen.
90900000-6 Schoonmaak-
en afvalverwijderingsdiensten.
90910000-9 Reinigingsdiensten.
90911000-6 Reiniging
van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten.
90911100-7 Reinigen
van accommodatie.
90911200-8 Reiniging
van gebouwen.
90911300-9 Wassen
van ramen.
90912000-3 Straalreiniging
van buisvormige objecten.
90913000-0 Reiningsdiensten
van tanks en reservoirs.
90913100-1 Reiniging
van tanks.
90913200-2 Reiniging
van reservoir.
90914000-7 Reiningsdiensten
van parkeerplaatsen.
90915000-4 Diensten
voor reiniging van ovens en schoorsteenvegen.
90916000-1 Reiniging
van telefoonapparatuur.
90917000-8 Reiniging
van transportuitrusting.
90918000-5 Reinigen
van vuilnisbakken.
90919000-2 Reiningsdiensten
van kantoren, scholen en kantoorapparatuur.
90919100-3 Reiniging
van kantooruitrusting.
90919200-4 Schoonmaken
van kantoren.
90919300-5 Schoonmaken
van scholen.
90920000-2 Afvalverwerkingsdiensten
in verband met voorzieningen.
90921000-9 Desinfectering
en ongediertebestrijding.
90922000-6 Ongediertebestrijding.
90923000-3 Diensten
voor het uitroeien van ratten.
90924000-0 Fumigatiediensten.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.