Openbare aanbestedingen voor diensten van conferentietolken: tolken sturen hun aanbevelingen naar de overheid

Openbare aanbestedingen voor diensten van conferentietolken: tolken sturen hun aanbevelingen naar de overheid

Brussel, mei 2022 – Vijf jaar na een eerste succesvolle samenwerking sloegen de Belgische vereniging van vertaal-bedrijven (BQTA) en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) opnieuw de handen in elkaar. Ook de feitelijke groepering van freelance tolken, Freelance Interpreters United (FIU), verleende zijn medewerking. Doelstelling was opnieuw om een aantal aanbevelingen samen te brengen voor de opstellers van bestekken. Dit keer stonden echter niet de vertaaldiensten, maar de diensten van conferentietolken centraal.

Wanneer een bestek wordt opgesteld voor de uitbesteding van tolkopdrachten zal vaak gebruik worden gemaakt van een reeks algemene criteria, waarbij aan de eigenheid van de dienstverlening van professionele conferentietolken voorbij wordt gegaan, en de toewijzing vaak louter op basis van de prijs gebeurt.

Om de auteurs van lastenboeken een handje toe te steken, geeft dit referentiedocument een overzicht van de basisvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle samenwerking met en een hoogwaardige dienstverlening van conferentietolken. Het beschrijft in detail de verschillende soorten prestaties waarvan de opdrachtgever bij het uitbesteden van tolkdiensten gebruik kan maken, en zegt duidelijk wat absoluut niet mag ontbreken in het bestek. Ten slotte gaat het vademecum ook in op de verschillende criteria die gebruikt kunnen worden om offertes te beoordelen.

Het Vademecum voor de opsteller van een bestek vindt u terug op de websites van onderstaande verenigingen.

U kunt het ook HIER downloaden

BQTA

De Belgian Quality Translation Association is de Belgische vereniging van vertaalbedrijven. Deze vereniging zonder winstoogmerk werd opgericht in 1995 met als hoofddoel de dialoog tussen vertaalbedrijven in België te bevorderen, en daarnaast te ijveren voor meer erkenning voor de vertaalsector in het algemeen en de toegevoegde waarde van vertaalbedrijven in het bijzonder. De vereniging vertegenwoordigt de vertaalbedrijven bij de Belgische overheden en beschermt de belangen van de vertaalsector bij andere economische actoren. BQTA is de Belgische vertegenwoordiger binnen de Europese koepelorganisatie European Union of Associations of Translation Companies (EUATC).

BQTA vzw

Bloemendallaan 54

1853 Grimbergen (België)

info@bqta.be

www.bqta.be

 BKVT

De Belgische kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt. De Kamer stelt zich tot doel om, in ieders belang, alle individuele professionals samen te brengen die beroepsmatig rechtstreeks betrokken zijn bij vertaal- of tolkwerk. Verder streeft zij naar een hogere waardering voor de beroepen die zij vertegenwoordigt en een vervolmaking van de beroepskennis door middel van permanente vorming, en verdedigt zij de collectieve beroepsbelangen van haar leden. De BKVT is lid van de International Federation of Translators (FIT/IFT).

BKVT vzw

Montoyerstraat 24 b 12

1000 Brussel (België)
info@cbti-bkvt.org

www.cbti-bkvt.org