Verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor de opdrachten onder de Europese drempels

Vanaf 1 januari 2020 moet de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaatsvinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen.

Uitzonderingen zijn echter voorzien in artikel 14 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Met name is een uitzondering voorzien voor de overheidsopdrachten die worden geplaatst door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Deze algemene verplichting geldt al sinds 18 oktober 2018 voor opdrachten waarvan de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor Europese bekendmaking.

Voor de indiening en ontvangst van offertes zal verplicht gebruik moeten worden gemaakt van een elektronisch platform. De aanbesteders die nog niet zouden beschikken over een toegang tot een dergelijk platform, kunnen gebruik maken van het e-Tendering platform van de FOD BOSA (DG Federale Accountant en Procurement). Het platform vindt u op https://my.publicprocurement.be

Om eventuele last-minute problemen te vermijden, adviseren we aankopers om hun laatste publicaties zonder gebruik van elektronische platformen ten laatste te publiceren in de week van 16 december.

Aanbesteders die nog niet geregistreerd zouden zijn op het platform, wordt aangeraden om dit zo spoedig mogelijk te doen. Meer informatie over de registratieprocedure is te vinden in volgende handleiding.

OPGELET: indien de organisatie nog niet gekend is op het e-Procurement platform, zal deze eerst moeten worden geregistreerd door een persoon die voorafgaand in het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB – zie http://www.csam.be werd aangeduid als Hoofdtoegangsbeheerder of als Lokale Beheerder voor het domein Overheidsopdrachten.
Meer info en een helpdesknummer voor de BTB-registratie kan u vinden in deze checklists.

De helpdesk e-Procurement kan u bereiken per mail e.proc@publicprocurement.be of telefonisch op 02/740.80.00.