Nieuwe wetten overheidsopdrachten : Hanleidingen

Op deze bladzijde werden drie handleidingen opgeladen.

De eerste handleiding werd ontworpen voor de aanbestedende overheden die op basis van de wet van 24 december 1993 opdrachten gunnen. Ze bevat evenwel ook een aantal tips die nuttig kunnen zijn voor de bedrijven. Zo werd onder meer vermeld welke documenten voortaan niet meer bij de kandidatuur of de offerte moeten worden gevoegd. Deze administratieve vereenvoudiging voor de bedrijven werd gerealiseerd in het raam van het project Telemarc. Het is voor de bedrijven ook belangrijk om te weten dat de uitsluitingscriteria enkel nog worden gecontroleerd voor de inschrijver die in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht.

De tweede handleiding focust zich enkel op de valkuilen die door de aanbestedende overheden werden vastgesteld en die de niet selectie of de onregelmatigheid van de offerte tot gevolg hebben. Het weren van kandidaturen en offertes leidt tot een minder grote concurrentie, wat een nefaste invloed kan hebben op de besparingen van de overheid. Het is van groot belang dat de bedrijven deze handleiding lezen. Zodoende zullen in de toekomst meer inschrijvers in de running blijven voor de gunning van de opdracht.

De derde handleiding is gefocust op de wet van 15 juni 2006 en is bestemd voor de aanbestedende overheden.

Bron : FOD P-O